Всеукраїнський форум учителів і викладачів іноземних мов

«Викладання іноземних мов в європейському контексті»

Вимоги до тез доповідей


  • Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файлу з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абзацний відступ – 10 мм; поля – 20 мм.

  • Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: назва тематичного напряму, прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт – напівжирний); заклад освіти, (шрифт – курсив); відомості про наукового керівника (за необхідності); назва доповіді (шрифт – напівжирний); текст.

Наприклад:

---------------------

Тематичний напрям. Сучасні підходи у навчанні іноземних мов

Ковтун Е.М.,

Вчитель англійської мови Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 43

м. Бахмут, Донецька область

Навчання старшокласників читанню англійських текстів на рівні В2

Використана література оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел». У тексті посилання на використані джерела позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 56].

---------------------

ВАЖЛИВО! Бібліографічний опис списку використаних джерел оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».


ОРГКОМІТЕТ ФОРУМУ:

Кафедра педагогіки та методики викладання

Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «ДДПУ»

Вебсайт інституту: http://forlan.org.ua/

Електронна пошта: forum.movoznavets@gmail.com

Контактний телефон: +38 (095) 3924100 (Людмила Володимирівна)